SHELLING

​Q​UEEN CONCH

                  Shirley Manfredi